Nieuws

Kennisagenda Biologische productie en consumptie zorgt voor overzicht

Strokenteelt – Dirk van Apeldoorn & ERF, via WUR
Bron foto: Dirk van Apeldoorn & ERF
Samenvatting
  • Onderwerp
    biologische landbouw
  • Interessant voor
    akkerbouwers, tuinders, docenten, adviseurs, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de biologische productie en consumptie in Nederland stimuleren. De kennisagenda Biologische productie en consumptie vloeit voort uit het eerder door LNV gepresenteerde Actieplan Biologische Landbouw en geeft een eerste overzicht van de benodigde inzet.

Biologische landbouw kan in Nederland een belangrijke rol spelen in de transitie naar duurzame landbouw en voeding. Kennis is essentieel om groei van biologische productie en consumptie te realiseren.

“Het is duidelijk dat we een forse ambitie hebben om te groeien naar 15% biologisch landbouwareaal in Nederland in 2030, waarbij het ontwikkelen en delen van kennis een cruciale rol speelt.”

Ministerie van LNV, Kennisagenda Biologische productie en consumptie, 2023

Ondanks dat er al veel kennis voorhanden is, is deze niet altijd op de goede plek. Door bestaande kennis beter te verspreiden en te vertalen naar concrete toepassingen binnen thema’s zoals bijvoorbeeld agroforestry, biologische bestrijding, weerbare teeltsystemen en functionele biodiversiteit wordt de biologische landbouw gestimuleerd.

De kennisagenda bestaat uit vijf onderdelen:

1. Realisatie van de ambitie en de bijdrage van biologische landbouw aan maatschappelijke opgaven;

2. Om meer biologische landbouw te realiseren wordt ingezet op het vergroten van de biologische consumptie en afzetmarkt;

3. Meer vraag zorgt voor de noodzaak van het vergroten van de biologische productie;

4. Kennisverspreiding, onderwijs en innovatie;

5. Vervolgstappen voor de uitvoering en herijking van de kennisagenda.

Naast een regelmatige update van de uitvoering van de kennisagenda, wil LNV ook jaarlijks een bijeenkomst organiseren om de kennisagenda te herijken. Daarbij wordt input gevraagd van diverse relevante partijen.